L – jak Let­ter­press


W elementarzu poligraficznym Chochlika Drukarskiego nasza technika została przeanalizowana dogłębnie w trzyczęściowym reportażu-poradniku. Polceamy!

(...) Jestem prze­ko­nany, że taj­niki przy­go­to­wa­nia prac pod druk typo­gra­ficzny będą nie­zwy­kle przy­datne nawet naj­bar­dziej doświad­czo­nym gra­fi­kom, para­ją­cym się na co dzień reali­za­cją pro­jek­tów pod cyfrę, off­set czy sito. Opro­wa­dza­jąc Was po malut­kiej pra­cowni PanBonTon, posta­ram się w krót­kich, cho­chli­ko­wych sło­wach, taj­niki te ujawnić...

Całość:

chochlikdrukarski.com.pl/2016/jak-letterpress-1/

chochlikdrukarski.com.pl/2016/jak-letterpress-cz-2/

chochlikdrukarski.com.pl/2016/jak-lettepress-cz-3/

Zdjęcie: Bro­ni­sław Józefiok

Archiwum
Wyszukaj wg tagów